facebook

ZALOŽENÍ ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Alternativním fondem je dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon je taktéž známý pod zkratkou ZISIF) myšlen subjekt oprávněný ke správě majetku srovnatelné s obhospodařováním. Ten je veden v seznamu České národní banky, ovšem nepodléhá jejímu dohledu. V praxi se jedná o českou alternativu family & friends fondu.

Účelem takovýchto fondů je společné investování prostředků na základě předem určené a schválené strategie. Tyto fondy jsou vhodné především pro ty osoby, které mají zájem vykonávat podnikatelskou činnost spočívající ve správě majetku jiných osob, jež je srovnatelná s tzv. obhospodařováním investičního fondu.

Naše firma se problematikou založení alternativních fondů zabývá již několik let. Ve svém týmu tedy máme kvalitní poradce a právníky, kteří jsou schopni flexibilně reagovat na požadavky našich jednotlivých klientů a bezproblémově a rychle založit fond se všemi potřebnými právními náležitostmi.

Poptat založení fondu Více o procesu založení

Pro koho je alternativní investiční fond?

Makléřské
společnosti

Majetní
investoři

Obchodníci
na burze

Správci
nemovitostí a majetku

OMEZENÍ ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

 • Nesmí být veřejně nabízen.
 • Nesmí používat označení „investiční fond” nebo „fond” ve svém názvu.
 • Musí provádět 1× ročně audit za účelem prokázání, že má maximálně 20 klientů, audit se zasílá ČNB.
 • ČNB nad alternativním fondem nevykonává dohled.
 • o dobu fungování musí uvádět na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a webových stránkách údaj, že nepodléhá dohledu ČNB.

CENA ZA ZALOŽENÍ ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Běžně se u nás cena za založení alternativního investičního fondu pohybuje od 70 tisíc Kč bez DPH. Výsledná cena se odvíjí od složitosti konkrétního případu, a tedy stráveného času. V případě zájmu nás kontaktujte přes nezávazný poptávkový formulář na stránce níže. Po úvodní schůzce vám rádi sdělíme i přesnější odhady ceny.

PROCES ZALOŽENÍ ALTERNATIVNÍHO FONDU

1.

Určení společnosti, na kterou se fond registruje

Ze všeho nejdříve je nutné určit společnost, na kterou se fond registruje. Mezi nejčastěji volené subjekty patří s.r.o. Zde máte možnost provést registraci na již existující společnost nebo si založit novou. Mějte ovšem na paměti, že pokud se rozhodnete založit novou, zabere vám to jistý čas (o tom, jak společnost zařídit se můžete dozvědět v naší sekci Založení společnosti).

2.

Zřízení Legal Entity Identification (LEI)

Dalším bodem při zřízení fondu je získání LEI čísla. Toto je povinné pro fondy, které obchodují na burze. Registraci LEI můžete vyřídit sami přes Centrální depozitář cenných papírů nebo můžete tento krok přeskočit a nechat ho na nás. Důvod, proč je nutné zřídit číslo LEI, je ten, že si díky němu budete moci otevřít brokerský účet. Pro zrychlení vyřizovacího procesu o něj můžete zažádat spolu se žádostí o zápis k ČNB.

Důvod, proč je nutné zřídit LEI číslo je ten, že si díky němu budete moci otevřít brokerský účet. Pro zrychlení vyřizovacího procesu o něj můžete zažádat spolu se žádostí o zápis k ČNB.

3.

Žádost o registraci u ČNB

Jak jsme již zmínili výše, po kompletaci smluvní dokumentace je potřeba podat žádost k ČNB. ČNB fond zaregistruje zpravidla do 5 pracovních dnů. Žádost lze podat datovou schránkou ČNB nebo přes elektronickou podatelnu ČNB. K tomu, abyste mohli podat žádost o registraci u ČNB, potřebujete doložit investiční strategii. Tím se rozumí popis aktivit, které bude fond vykonávat se svěřenými financemi za účelem dosažení zisku.. Nastane-li v průběhu fungování fondu situace, kdy bude třeba změnit investiční strategii, musí být tento záměr nejprve oznámen u ČNB.

4.

Úkoly v průběhu fungování fondu

Nedílnou součástí založení a registrace alternativního fondu jsou i další úkoly, které s tímto úzce souvisí. Mezi ně patří mj. vedení účetnictví a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob. Povinností alternativního fondu dle § 15 ZISIF je i pravidelný reporting pro ČNB:

 • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS36) – roční báze, do 31. 1 následujícího roku
 • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS37) – roční báze, do 31. 1 následujícího roku

Časté dotazy k alternativním investičním fondům

Konkrétně se jedná o zákon č. 240/2013 Sb. s názvem Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (právě proto zkratka ZISIF), kdy v Díle 3 právě paragraf 15 upravuje alternativní investiční fondy:

(1) Právnická osoba, která není oprávněna obhospodařovat investiční fondy a v České republice výdělečně živnostenským nebo obdobným způsobem spravuje nebo hodlá takto spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů, musí podat žádost o zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. e) a být v tomto seznamu zapsána. Pro správu majetku investičního fondu se věta první nepoužije. Osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. e) není oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

(2) O správu majetku podle odstavce 1 věty první jde, má-li v České republice sídlo právnická osoba, která jej spravuje nebo hodlá spravovat.

(3) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší právnickou osobu, která není podle odstavce 1 zapsána v příslušném seznamu, a nařídí její likvidaci, popřípadě rozhodne, že správa svěřenského fondu nebo jiného zařízení končí, jde-li o svěřenského nebo jiného správce, který není podle odstavce 1 zapsán v příslušném seznamu. Před rozhodnutím poskytne soud právnické osobě nebo správci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Celé znění daného zákona naleznete například na webu Zákony pro lidi zde.

Alternativní investiční fond je jakákoli právnická osoba se sídlem v České republice, která hodlá spravovat (jinak řečeno obhospodařovat) majetek shromážděný od skupiny investorů za účelem jeho společného investování na základě předem definované strategie, a která je registrována u ČNB. Mezi nejčastější formy u nás patří s.r.o. či akciová společnost. Pokud potřebujete takový fond založit, stačí nám dát vědět. V případě, že pro tento účel ještě nemáte zmíněnou společnost založenou, i s tím vám rádi pomůžeme.

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu registrace fondu a začíná na 70 000 Kč + DPH. Po telefonické či osobní konzultaci od nás samozřejmě dostanete bližší nabídku ceny za založení fondu..

Prostřednictvím alternativního investičního fondu lze investovat téměř do čehokoli vás napadne. Například může jít o investice do různých forem kryptoměn (resp. krypto-aktiv), privátních projektů (Private Equity), komodit (zlato, stříbro, ropa, obilí), klasických akcií či dluhopisů, různých derivátů (CFD, opce, futures) nebo developerských projektů. Není ani neobvyklé, kdy fond investuje do sběratelských předmětů (obrazy, známky, mince). Pokud potřebujete takový fond založit, stačí nám dát vědět.

Maximální objem majetku ve správě alternativního investičního fondu je stanoven buď na 100 mil. EUR (základní limit) nebo 500 mil. EUR (vyšší limit). Jak se liší? Vyšší limit lze využít, pokud nedochází (velmi zjednodušeně řečeno) k využití pákového efektu. Pokud potřebujete takový fond založit, stačí nám dát vědět.

Stejně jako u fondu kvalifikovaných investorů může být u alternativního investičního fondu majetek shromažďován od neomezeného okruhu tzv. kvalifikovaných investorů. Minimální investice každého začíná na 125 tis. EUR. Fond zároveň může oslovit i omezený počet (20 osob) nekvalifikovaných investorů, kteří tyto podmínky splňovat nemusí. Sháníte přesně takovou formu obhospodařování nejen svého majetku? Pokud potřebujete takový fond založit, stačí nám dát vědět.

Konkrétně to bude:

 • Identifikace správce alternativního fondu (např. s.r.o.)
 • Informace o tom, do čeho bude fond investovat
 • Základní Informace o zaměření fondu a investiční strategie
 • Předpokládaný objem aktiv ve správě
 • Další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pokud se rozhodnete poptat naši pomoc při založení alternativního investičního fondu, samozřejmě všechny detaily s vámi následně podrobně rádi projdeme.

Návrh se podává v elektronické podobě v češtině a lze jej podat i na základě plné moci. Zápisem dochází ze strany ČNB k evidenci alternativního fondu. Pokud žádost obsahuje požadované informace a splňuje požadavky, ČNB alternativní investiční fond zapíše do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla žádost doručena.

Pokud je alternativní fond úspěšně registrován, je povinen následně plnit zejména pravidla AML (zaslat systém vnitřních zásad do 60 dnů od založení Finančnímu analytickému úřadu), roční reporting ČNB, povinnost uvádět, že fond nepodléhá dohledu ČNB, oblast udržitelnosti (SFDR), sdělení klíčových informací (KID) a případně požádat o přidělení LEI (v případě zájmu obchodovat s investičními nástroji včetně derivátů).

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA ZALOŽENÍ ALTERNATIVNÍHO FONDU

Vyplňte nám prosím níže uvedený nezávazný formulář a na jeho základě vás do 24 hodin kontaktujeme a začneme se vším potřebným. Chcete-li cokoli nejprve probrat, zavolejte nám jednoduše na telefonní číslo 602 654 355 (ve všední dny jsme k dispozici 9:00–17:00) nebo nám napište e-mail na adresu [email protected].