facebook

Právní služby

Poskytujeme vám právní poradenství zejména se zaměřením na trestní, obchodní a občanské právo, přičemž v této oblasti je snahou co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům klientů, přestože jde o specifické oblasti práva, při kterých je třeba mít nejen právní znalosti a zkušenosti, ale i schopnost citlivě vnímat delikátní problémy klientů.

Součástí služeb je také poskytování komplexního právního servisu pro obchodní společnosti a podnikatele, počínaje získáním oprávnění k podnikání až po zajištění poradenství v dodavatelsko-odběratelských vztazích, pracovně – právních předpisech a všech oblastí práva, které se dotýkají obchodních vztahů a také právní služby při potencionálních problémech při vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních vztahů.

Nejdůležitější je najít efektivní řešení pro Vaše problémy, a nejen odstraňovat následky.

Snažíme se poskytnout klientům právní poradenství takovým způsobem, aby výsledné řešení jejich právního problému bylo pro ně co nejpříznivější, v rámci právních limitů, které nám platné právo poskytuje. Primárně se věnujeme právu obchodnímu, občanskému a trestnímu, nakolik s agendou těchto odvětví práva se zabýváme každý den při řešení právních problémů klientů. Poradenství poskytované advokátní kanceláři pramení z bohatých zkušeností při poskytování právního poradenství. Vztahy s klienty jsou založeny na dlouhodobé spolupráci a snaze o otevřený přístup k řešení každého jednoho jejich problému.

Pomůžeme Vám orientovat se ve spleti paragrafů a vyřešíme váš problém k vaší spokojenosti v souladu s naším heslem "Právní problém? Žádný problém ... "Maximální spokojenost našich klientů s našimi službami je pro nás to nejdůležitější, a proto děláme vše, abychom vám vyšli vstříc a pomohli vám při řešení vašich problémů. Poskytneme vám kvalitní právní pomoc komplexního charakteru se zárukou rychlosti, flexibility, diskrétnosti, spolehlivosti a erudovanosti. Díky tomu se mnozí spokojení klienti k nám znovu vracejí, což pro nás představuje to největší zadostiučinění.

Naše specializace v oblasti práva

Občanské právo

Upravuje právo ve vztahu k občanovi, a to zejména rodinné právo, vlastnické právo, dědické právo a závazkové právo.

V návaznosti na odvětví občanského práva poskytují klientům naši právníci komplexní právní poradenství a právnické služby, a to především v následujících oblastech:

 • poradenství v předsmluvních vztazích,
 • příprava a připomínkování smluv v oblasti občanského práva
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení (poskytnutí právního poradenství a vypracování případných žalob, zastupování klientů před orgány státní správy),
 • odporování právním úkonům podle občanského zákoníku,
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, a jiné.

Obchodní právo

Upravuje právní postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé navzájem vstupují při uskutečňování podnikatelské činnosti.

V oblasti obchodního práva naši právníci zajišťují klientům právní pomoc spočívající v posuzování a přípravě obchodních smluv, přičemž v rámci uvedeného bereme v úvahu specifické potřeby a požadavky každého klienta. V rámci přípravy smluv zohledňujeme několik rizika a navrhujeme klientům vhodné způsoby ochrany jejich zájmů pro jakékoli situace, zvláště když druhá strana neplní řádně své závazky.

V návaznosti na obchodní právo poskytujeme našim klientům následující právní služby:

 • poradenství v předsmluvních vztazích,
 • vypracování a připomínkování obchodních smluv,
 • zastupování právníkem při jednání o uzavírání smluv,
 • zpracování právních analýz na základě předložených právních dokumentů a jiných, klientem požadovaných písemností, vyjádření, doporučení, návrhů, řešení, žádostí, výzev apod.
 • Ochrana proti nekalé soutěži, ochrana obchodního jména a obchodního tajemství (poskytnutí právního poradenství a vypracování případných žalob o zdržení se nekale-soutěžního řízení, odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, či náhrady škody),
 • právní zastupování klienta v obchodně – právních sporech, včetně zastupování klienta právníkem vůči obchodním partnerům.

Trestní právo

Určuje, co je trestným činem, vymezuje podmínky a předpoklady trestní odpovědnosti, stanoví tresty a ochranná opatření.

 • Právní poradenství v oblasti trestního práva pro obviněné a poškozené,
 • Zastupování obviněného a obžalovaného obhájcem ve všech stádiích trestního řízení podle trestního řádu a trestního zákona – od doručení usnesení o vznesení obvinění až do skončení trestního řízení zastupování na hlavním líčení.
 • Vypracování všech druhů jednostranných právních úkonů podle trestního řádu a trestního zákona, jako příklad uvádíme trestní oznámení, stížnost proti vznesení obvinění, vyjádření k obžalobě, odvolání, žádosti o propuštění z vazby na svobodu, písemný slib a jiných podání.
 • Zastupování poškozených (poškozených) v trestním řízení podle trestního řádu, uplatnění škody (v adhezním řízení).
 • Právní konzultace a poradenství,
 • a jiné….

Máte zájem o právní služby?

Vyplňte níže uvedený nezávazný formulář na základě kterého Vás kontaktuje náš právní zástupce a pomůže Vám vyřešit vaše starosti.