facebook

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO FIRMY A PODNIKATELE

Ve spolupráci s našimi partnerskými advokátními kancelářemi nabízíme právní služby jak pro firmy, tak pro živnostníky. Doporučíme vám ty, kteří vám dle vašeho problému či potřeby nabídnou právní poradenství či zastoupení, a to zejména v oblasti finančního, nemovitostního, pracovního a obchodního práva. A případně také práva trestního a občanského.

Pomůžou vám zorientovat se ve spleti paragrafů – součástí jejich služeb je poskytování komplexního právního servisu pro firmy a podnikatele, počínaje získáním oprávnění k podnikání až po zajištění poradenství v dodavatelsko-odběratelských vztazích, pracovně-právních předpisech a všech oblastech práva, které se dotýkají obchodních vztahů. To a mnoho dalšího!

Zajímavost: Úvodní konzultaci potřebnou k pochopení stavu vašeho právního problému u našich partnerů máte zdarma.

Naši partneři v oblasti práva poskytují svým klientům poradenství vždy takovým způsobem, aby výsledné řešení jejich právního problémů bylo pro ně co nejpříznivější, vždy v rámci právních limitů, které platné právo naší země poskytuje.

Kromě nezbytných a bohatých znalostí a zkušeností naši partneři mají schopnost citlivě vnímat delikátní problémy klientů. Očekávejte tedy jen kvalitní právní pomoc se zárukou rychlosti, flexibility, diskrétnosti, spolehlivosti a erudovanosti. Díky tomu se k nim pak mnozí spokojení klienti znovu vracejí, což pro nás i je představuje to největší zadostiučinění.

PRÁVNÍ ODVĚTVÍ, VE KTERÝCH VÁM POMŮŽEME

Některé problémy se v rámci podnikání prolínají napříč právními odvětvími a různými zákony (například AML), a tak běžný smrtelník nemá často šanci se v nich sám vyznat. My vám proto rádi zprostředkujeme služby takové právní kanceláře, která vám poskytne full-service právní poradenství ve spolupráci se specializovanými advokáty.

PRÁVNÍ ÚKONY, SE KTERÝMI JSME VÁM K RUCE

Nejčastější právní úkony, které u nás poptáváte? Základní výčet uvádíme níže. Pokud nenacházíte, co hledáte, i tak se nám ozvěte. Propojíme vás s erudovanými odborníky.

Právní
poradenství

Zastupování
při vyjednávání

Zakládání
společností

Návrh a revize
smluv

Změny
ve společnosti

Registrace
ochr. známek

Převod
nemovitosti

Zastupování
před soudem

Advokátní
úschova

Vymáhání
pohledávek

Implementace
AML procesů

Ochrana
autor. práv

CENA ZA POSKYTNUTÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Ceny služeb advokátů se v Česku pohybují v rozmezí cca od 2 000 Kč za hodinu až do desítek tisíc Kč u specializovaných odborníků renomovaných nadnárodních kanceláří. My spolupracujeme s osvědčenými a opravdu zkušenými právníky, kteří zároveň drží ceny dostupné. Zprostředkujeme vám s nimi spolupráci a po ozkoušení jejich právních služeb s nimi můžete přejít i na dlouhodobou spolupráci za zvýhodněnou sazbu. Tedy pokud vám bude vše vyhovovat.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Minimální účetní jednotkou je 15 minut.
Právní služby Cena za služby
Jednorázová spolupráce – hodinová sazba 3.150 Kč/hodina
Dlouhodobá spolupráce – hodinová sazba individuální sazba

Časté dotazy našich klientů

Naši osvědčení advokáti se všemi svými klienty uzavírají vždy jednoduchou a krátkou smlouvu o právních službách (v rozsahu 2 stránek A4), která shrnuje hodinovou sazbu, případnou zálohu a další podmínky. Od nových klientů zpravidla vyžadují zálohu. Svou práci jim pak zpravidla fakturují na měsíční bázi.

Dle právního problému vám zprostředkujeme služby vybrané a osvědčené právní kanceláře, která nabízí full-service právní poradenství v ČR a v širším regionu střední a východní Evropy. A to bez nákladů a běžných složitostí velké advokátní kanceláře. Navíc vám ve spolupráci se specializovanými kolegy dokáží zajistit právní asistenci i ve vysoce specializovaných právních oblastech.

Ano, samozřejmě. Jejich služby sami využíváme a máme ozkoušené, od klientů, kterým vybrané kanceláře doporučíme, na ně slyšíme pouze pozitivní zpětnou vazbu. Však spolupracujeme s advokáty, kteří se specializují na oblasti práva, které se primárně týkají podnikání. Jsou navíc schopni poskytnout poradenství s mezinárodním přesahem, a to mj. pro FinTechy, v oblasti kryptoměn, AML/CFT, soudních a daňových litigací, insolvenčního práva apod.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Vyplňte nám prosím níže uvedený nezávazný formulář a na jeho základě vás do 24 hodin kontaktuje náš právní zástupce a pomůže vám vaše starosti vyřešit. Chcete-li cokoli probrat, zavolejte nám na telefonní číslo 602 654 355 (ve všední dny jsme vám k dispozici 9:00–17:00) nebo nám napište e-mail na adresu [email protected].

PRÁVNÍ ODVĚTVÍ, V NICHŽ JSME VÁM K SLUŽBÁM

Právní řád se v Česku sice skládá ze všech platných právních norem, lze ho ovšem teoreticky rozdělit na větší celky – základním dělením pak je dělení na právo veřejné (například trestní, správní, finanční) a právo soukromé (například občanské, obchodní, pracovní). Jednotlivá takováto odvětví vznikají především dle kritéria předmětu právní regulace (čeho se týkají), tedy že právní normy toho kterého odvětví regulují nějaký vymezený typ společenských vztahů (např. insolvence, nemovitosti, AML).


Níže uvádíme podrobnosti pro lepší představu o klientech nejčastěji poptávaných odvětvích dle právní specializace, v nichž potřebují poradit či zastoupit.

FINANČNÍ PRÁVO

Toto právo je samostatné odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Jedná se o souhrn norem finančního práva, které upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání tzv. peněžní masy. Podle obsahové příbuznosti se sem řadí například právo související s veřejnými rozpočty a státními fondy, právní úprava daní, poplatků, cel a dalších povinných dávek, právní úpravu úvěrů, měn a peněžního oběhu, právní úpravu devizového hospodářství či právní úpravu finančního trhu.

Právní kanceláře a advokáti, se kterými spolupracujeme, jsou mj. specialisty právě na finanční právo. Zaměřují se například na poradenství finančním a úvěrovým institucím a FinTech projektům v právních a daňových otázkách regulace finančních trhů, investičních služeb a investičních struktur. Jejich silnou specializací je dále právní a daňové poradenství v oblasti kryptoměn (krypto-aktiv).

Dlouhodobě se zabývají rovněž regulací Initial Coin Offering (ICO) a možnými kolizemi a průměty do právní úpravy kolektivního investování a s tímto souvisejícími daňovými otázkami. Odborně se také zabývají i AML/CFT compliance – v této oblasti práva působí dokonce jako odborní lektoři a pravidelně školí povinné osoby.

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!

PRACOVNÍ PRÁVO

Toto právo je tzv. hybridní právní odvětví, jelikož zahrnuje prvky soukromého a veřejného práva. Odvětví pracovního práva je tvořeno souborem norem upravujících celkem 3 tematické okruhy, a to individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. Jednotlivé součásti pracovního práva mají odlišné subjekty a mají dopad na různé společenské vztahy. Mezi základní pojmy tohoto práva se řadí pojmy jako zaměstnanec, zaměstnavatel, úřad práce, agentura práce, odbory, závislá práce, kolektivní spot, stávka a výluka, náhrada mzdy apod.

V tomto odvětví vám doporučíme specialisty, kteří v pracovněprávních věcech radí jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Mají totiž rozsáhlé zkušenosti v oblasti pracovního práva a ty aplikují vždy s očekáváním strategie druhé strany pracovněprávního vztahu. Obrátit se na ně můžete třeba, když řešíte tyto situace či problémy:

 • Pracovněprávní dokumentace
 • Soudní a správní řízení
 • Compliance, BOZP, GDPR, zákaz diskriminace
 • Ukončení pracovního poměru
 • Spolupráce s podnikajícími fyzickými osobami
 • Souběh výkonu funkce jednatele a pracovního poměru
 • Pracovněprávní školení
 • Konkurenční doložka dle zákoníku práce
 • Agenturní zaměstnávání
 • Pobytové právo

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!

NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

Nemovitostní právo se zabývá právními aspekty, které se týkají nemovitostí, tedy pozemků a staveb na nich postavených. Toto právo zahrnuje různé právní otázky spojené s vlastnictvím, pronájmem, užíváním, prodejem, dědictvím a dalšími transakcemi týkajícími se nemovitostí. Tato oblast práva obvykle obsahuje řadu právních předpisů, které se liší v různých jurisdikcích a mohou se měnit v závislosti na místních zákonech a právních tradicích.

Naši partneři se specializují i na toto právo, a tak jsou pro vás schopni připravit například smlouvu kupní, darovací, směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní, smlouvy o věcných břemenech, dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, prohlášení vlastníka bytového domu apod. Mimo to umí zajistit i advokátní úschovu (pro bezpečné uložení kupní ceny a její vypořádání), úřední ověření podpisů na smlouvách, zápisy novostaveb do katastru nemovitostí atd.

Mezi jejich další služby v oblasti tohoto práva patří například poradenství při prodeji a nabytí nemovitostí, poradenství při výstavbě rezidenčních projektů, včetně následné komercializace bytových jednotek, poradenství pro facility management (příprava a revize nájemní smlouvy, jednání s nájemci), poradenství v oblasti projektového financování, strukturování a vyjednávání smluv s bankami nebo jinými poskytovateli financování, zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení atd.

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!

OBCHODNÍ PRÁVO

Upravuje právní postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé navzájem vstupují při uskutečňování podnikatelské činnosti. V oblasti obchodního práva právníci, s nimiž spolupracujeme, zajišťují klientům právní pomoc spočívající v posuzování a přípravě obchodních smluv, přičemž v rámci uvedeného jsou brány v úvahu potřeby a požadavky každého klienta. V rámci přípravy smluv jsou vždy zohledněna rizika a navrženy klientům vhodné způsoby ochrany jejich zájmů, zvláště když druhá strana řádně neplní své závazky. V návaznosti na toto právo naši partneři poskytují klientům následující právní služby:

 • Poradenství v předsmluvních vztazích
 • Vypracování a připomínkování obchodních smluv
 • Zastupování právníkem při jednání o uzavírání smluv
 • Zpracování právních analýz na základě předložených dokumentů (písemnosti, vyjádření, doporučení, návrhy, řešení, žádosti, výzvy apod.)
 • Ochrana proti nekalé soutěži a ochrana obchodního jména a obchodního tajemství (poskytnutí poradenství a vypracování případných žalob)
 • Zastupování v obchodněprávních sporech, včetně zastupování klienta právníkem vůči obchodním partnerům

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!

TRESTNÍ PRÁVO

Toto právo určuje, co je trestným činem, vymezuje podmínky a předpoklady trestní odpovědnosti, stanoví tresty a ochranná opatření.

 • Právní poradenství v oblasti trestního práva pro obviněné a poškozené,
 • Zastupování obviněného a obžalovaného obhájcem ve všech stádiích trestního řízení
 • Vypracování všech druhů jednostranných právních úkonů podle trestního řádu a trestního zákona
 • Zastupování poškozených v trestním řízení podle trestního řádu, uplatnění škody (v adhezním řízení)
 • Právní konzultace a poradenství atd. apod.

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!

OBČANSKÉ PRÁVO

Upravuje právo ve vztahu k občanovi, a to zejména rodinné právo, vlastnické právo, dědické právo a závazkové právo. V návaznosti na odvětví občanského práva poskytují klientům právníci, se kterými spolupracujeme, komplexní právní poradenství a právní služby, a to především v následujících oblastech:

 • poradenství v předsmluvních vztazích
 • příprava a připomínkování smluv v oblasti občanského práva
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení (poskytnutí poradenství a vypracování žalob, zastupování klientů před orgány státní správy)
 • odporování právním úkonům podle občanského zákoníku
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů apod.
 • dědictví, dědické řízení apod

Spadá váš právní problém do tohoto či příbuzného odvětví? Neváhejte nás kontaktovat přes formulář výše!