facebook

Kdy si vystačíte s místem podnikání a kdy potřebujete provozovnu?

Místo podnikání a provozovna. Pojmy, které se velmi často zaměňují a jsou zejména pro začínající podnikatele matoucí. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a jaké jsou požadavky na místo podnikání a provozovnu? To se dozvíte v následujícím článku.


Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou

Na začátek si objasníme, jaký je vlastně rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou. Místo podnikání stejně jako provozovnu definuje živnostenský zákon. Provozovna je prostor, kde je živnost provozovaná, zatímco za místo podnikání se považuje adresa, odkud podnikatel svou činnost řídí. Nejčastěji se jedná o adresu trvalého bydliště, ale místo podnikání může být totožné i s adresou provozovny. OSVČ může mít hned několik provozoven, ale jen jedno místo podnikání. Pojďme se na tyto pojmy podívat blíže.


Co je místo podnikání?

Jak už jsme nastínili výše, místo podnikání je místem, kde je podnikatel evidovaný pro ostatní podnikatele, finanční úřad a další orgány a jednotlivce. Místo podnikání tedy slouží k jednoznačné identifikaci místa, kam je zasílaná pošta a kde je vedeno účetnictví. Je také důležité říci, že OSVČ nemusí v místě podnikání vykonávat předmět své činnosti. Místo podnikání se může nacházet například v domě, bytě nebo v kanceláři.

Místo podnikání nebo sídlo firmy musí mít každý podnikatel.

Místo podnikání nebo sídlo firmy musí mít každý podnikatel.


Rozdíl mezi místem podnikání a sídlem firmy

Základní rozdíl mezi místem podnikání a sídlem firmy je v tom, že se místo podnikání vztahuje k fyzickým podnikajícím osobám, tedy OSVČ a sídlo společnosti je obdobou místa podnikání pro právnické osoby neboli společnosti.

Je místo podnikání povinné?

Pokud jste OSVČ, musíte ze zákona určit místo podnikání, které si můžete zvolit podle vlastního uvážení.

Povinnosti spojené s místem podnikání

V případě, že se liší adresa místa podnikání od adresy trvalého bydliště, je nutné doložit na živnostenském úřadu, že máte právní nárok užívat dané prostory i pro podnikatelské účely. Dokumentem, který bude tento nárok potvrzovat, může být písemný souhlas majitele nemovitosti s místem podnikání nebo nájemní smlouva, jež to ustanovuje.

Změna místa podnikání

Změnu místa podnikání je podnikatel povinen oznámit jakémukoliv živnostenskému úřadu. Úřad, jenž obdrží oznámení o změně místa podnikání, zapíše nové údaje do živnostenského rejstříku a po uhrazení správního poplatku vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku. Pokud OSVČ ponechá jako místo podnikání adresu svého bydliště, může živnostenský úřad předem požádat, aby při změně bydliště automaticky změnil i adresu místa podnikání.


Co je provozovna?

Definici provozovny najdete v živnostenském zákoně. Jedná se o prostor, ve kterém je provozovaná živnost, přičemž může podnikatel provozovat živnost ve více provozovnách nebo více živností v jedné provozovně. Počet provozoven, v nichž může podnikatel provozovat svou činnost, není nijak omezený.

Za provozovnu se považuje například obchod nebo prostory k poskytování služeb, jako jsou třeba restaurace, kadeřnictví nebo sklady. Provozovnou se však rozumí také automaty nebo mobilní provozovny v podobě stánků apod. Živnost může být provozovaná pouze v provozovnách, ke kterým má OSVČ užívací nebo vlastnické právo.

Je provozovna povinná?

To, jestli podnikatel musí provozovnu zřídit, je velmi individuální. Vždy totiž záleží na konkrétním případu. Některé profese se bez kamenné prodejny neobejdou, jiné však mohou poskytovat své služby přímo u svých klientů, jednat se může například o poradenskou činnost či stavební práce nebo překladatele a fotografy. Pokud by například zedník vykonával svou činnost na různých stavbách, provozovnu mít nemusí. V případě, že by ale před prací na stavbě musel vyrábět nějaké prvky nutné k práci na stavbě, byl by povinný dílnu ohlásit a označit jako provozovnu.

Pro kamenné obchody a poskytovatele služeb, například kadeřníky, je provozovna nezbytná.

Pro kamenné obchody a poskytovatele služeb, například kadeřníky, je provozovna nezbytná.

Zřízení a zrušení provozovny

Podnikatel musí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu nejméně tři dny předem. Výjimku mají provozovny, jež jsou uvedeny přímo v ohlášení nebo žádosti o koncesi. V oznámení živnostenskému úřadu podnikatel uvádí název firmy nebo jméno a příjmení, identifikační číslo, sídlo či trvalý pobyt, případně místo podnikání, adresu a identifikační číslo provozovny, pokud jí bylo přiděleno, a datum zahájení živnosti v provozovně. Za oznámení změny v provozovně se neplatí správní poplatky, při nesplnění oznamovací povinnosti však hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Označení provozovny

Pokud podnikatel provozovnu zřídí, má také povinnost ji označit, a to zvenčí a dostatečně viditelně. Označení provozovny musí obsahovat název nebo jméno podnikatele a identifikační číslo a mělo by také obsahovat provozní dobu a označení osoby odpovědné za provoz, pokud je provozovna určena pro styk s veřejností. V případě, že se provozovna nachází v sídle živnostníka, není nutné vyvěšovat dvě tabulky zvlášť pro provozovnu a zvlášť pro sídlo, ale stačí jedno označení.

Další povinnosti, které se týkají provozovny

Podnikatel má povinnost pro každou provozovnu ustanovit osobu, která bude odpovědná za její činnost, a je také povinen zajistit, aby provozovna odpovídala zvláštním předpisům (stavebním, požárním, hygienickým). V neposlední řadě má povinnost ohlásit živnostenskému úřadu každou změnu adresy.


Závěrem: Výběr mezi místem podnikání a provozovnou

Každý podnikatel se musí sám rozhodnout, kde chce mít místo podnikání a zda vůbec potřebuje provozovnu. Pro některé OSVČ je výhodné spojit obě místa, pokud mají například kamennou prodejnu. V případě, že má podnikatel více provozoven, musí si určit jen jedno místo podnikání, to by mělo být ideálně na adrese, která je blízko místu, kde se zdržuje, protože mu na tuto adresu budou chodit veškeré dokumenty. Více o tom, kdy si vystačíte s místem podnikání a kdy potřebujete provozovnu, se dozvíte v tomto článku.

Další články

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla OSVČ nebo firmy – vzor dokumentu a potřebné náležitosti

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla OSVČ nebo firmy – vzor dokumentu a potřebné náležitosti Jste živnostník nebo vlastníte společnost a přitom nechcete uvádět jako...

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2024 – NEZAPOMEŇTE ZOHLEDNIT LOŇSKÉ ZMĚNY

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2024 – NEZAPOMEŇTE ZOHLEDNIT LOŇSKÉ ZMĚNY Daňové přiznání je klíčovým dokumentem pro splnění daňových povinností v ČR. Pro daňové období za rok 2023,...

Co jsou a jak fungují virtuální kanceláře

Co jsou a jak fungují virtuální kanceláře Podle platných zákonů musí mít každá firma sídlo neboli adresu, kde je zapsána v obchodním rejstříku. Právě takovou...